HS Bassebeek

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op het online aankopen van een  lidmaatschap

Art.1 Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website www.hsbassebeek.be en zijn van toepassing op ieder aanbod of iedere overeenkomst die betrekking heeft op de door HS Bassebeek verkochte lidmaatschappen. Een afwijking hierop kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Zelfs bij dergelijke schriftelijke afwijking zullen deze algemene voorwaarden minstens hun aanvullende werking behouden voor alle aspecten die niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn geregeld.

HS Bassebeek behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen indien nodig en raadt u dus aan om op regelmatige basis deze voorwaarden op de website na te gaan. Uiteraard zal een eventuele wijziging geen invloed hebben op het lidmaatschap dat door u werd aangekocht.

Art.2 De website staat de klant toe een of meerdere lidmaatschappen voor één of meerdere honden én één of meerdere geleiders (per hond) aan te kopen, tot de beschikbare hoeveelheid uitgeput is.

Art.3  Alle eventuele aanbiedingen en offertes van HS Bassebeek, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. De lidmaatschappen zoals aangeboden op de website zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Bent u een consument? Dan heeft u doorgaans het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, uw bestelling te herroepen.

Art.4 HS Bassebeek stelt zich tot doel om alle mogelijke vormen van afzetting, bedrog en fraude te voorkomen, alsook elke discriminatie in verband met de toegang en het gebruik van de website te vermijden. Hiermee rekening houdend wijst zij  elke verantwoordelijkheid af indien de klant de betaling niet voldoet, of de klant verkeerde gegevens overmaakt op het ogenblik van de aankoop van één of meerdere lidmaatschappen. Dit is een middelenverbintenis. HS Bassebeek is niet en op geen enkele wijze aansprakelijk voor het feit dat bepaalde lidmaatschappen op onrechtmatige manier worden aangekocht. Lidmaatschappen zijn alleen rechtsgeldig als ze rechtstreeks via www.hsbassebeek.be worden aangekocht.

Art.5 De prijs vermeld op de website bij de eindafrekening is bepaald en betaalbaar in euro en is vrij van btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De klant dient deze prijs over te maken aan HS Bassebeek via de mogelijkheden aangeboden tijdens het online bestellingsproces.

De klant is in elk geval en als enige verantwoordelijk voor de correcte en volledige uitvoering van de betaling en alle andere gegevens verbonden aan deze aankoop, zoals o.m. mededeling van een correct mailadres voor verzending van de bevestiging. Bij opgave van een verkeerd (gespeld) mailadres of andere foutieve gegevens, moet de klant onmiddellijk zelf contact opnemen met de organisatie om de fout te herstellen. De organisatie doet het mogelijke om hierin aan de klant tegemoet te komen.

Art.6 Ten laatste binnen de 7 (zeven) werkdagen na de ontvangst van de betaling zal de klant via het opgegeven mailadres een bevestiging krijgen van de aangekochte lidmaatschappen. Uiteraard worden de aankopen door de organisator zorgvuldig geregistreerd.

Indien HS Bassebeek de levering en/of uitvoering geheel of gedeeltelijk niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan uitvoeren of dient te annuleren op welk moment dan ook omwille van één of meerdere redenen van overmacht, dan kan deze (gehele of gedeeltelijke) niet-nakoming, niet tijdige nakoming of niet behoorlijke nakoming haar niet worden toegerekend. HS Bassebeek is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Zij zal in geen geval enige schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van HS Bassebeek in elk geval tijdelijk opgeschort. Indien het feit dat overmacht uitmaakt langer duurt dan één maand, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van de onderneming zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de organisatie, onvoorziene tekortkomingen, brand, stakingen en uitsluitingen, zowel bij de onderneming als bij toeleveringsbedrijven, pandemie, epidemie, overheidsingrijpen, overheidsbevel of overheidsmaatregel, reisverbod, oorlog, vijandelijkheden, terroristische aanslagen of dreiging daartoe, staat van beleg, mobilisatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst ernstig bemoeilijken, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele leveranciers zijn gevestigd.

Art.7.  Door het online aankopen van één of meerdere lidmaatschappen via de website, kunnen de gegevens die de klant hierbij overmaakt aan de beheerder en de organisatie, gebruikt worden door de beheerder of de organisatie met als enige doel de klant op de hoogte te stellen van nieuwe evenementen. De klant kan op elk willekeurig moment op eenvoudig verzoek verzaken aan dit voordeel en/of zijn gegevens bekijken en indien gewenst verbeteren. De organisatie verkoopt geen persoonlijke informatie. De organisatie deelt geen persoonlijke informatie met derden.

HS Bassebeek leeft haar verplichtingen na zoals die voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘AVG’) en de nationale implementatiewetgeving. Voor meer informatie over de wijze waarop de onderneming persoonsgegevens verwerkt, verwijst HS Bassebeek naar haar privacyverklaring.

Art.8 Wanneer een van de Algemene voorwaarden nietig dan wel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende Algemene voorwaarden hierdoor niet worden door aangetast en behouden zij hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is. Partijen verbinden er zich toe om te goeder trouw een nieuwe clausule te onderhandelen die de bedoeling van de eventuele nietige clausule zal respecteren. De nieuwe clausule zal vervolgens de clausule die door nietigheid was (of kon worden) aangetast, vervangen.

Art.9 Eventuele klachten dienen binnen de 3 (drie) dagen na de vaststelling van het feit dat het voorwerp uitmaakt van de klacht via aangetekende brief gericht te worden aan het adres van de organisatie vermeld in Art. 13 en dient volledig gemotiveerd te zijn en voorzien van alle nodige bewijsstukken. Bij gebrek hieraan behoudt HS Bassebeek zich het recht voor de klacht niet te behandelen.

Art.10 In het geval van een betwisting zijn enkel en exclusief de Rechtbanken van Gent bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Art.11 We maken gebruik van de betalingsgateway Stripe (Visa, Paypal, Apple Pay). De organisatie achter deze website en achter HS Bassebeek | Sneppenbrugstraat 4, 9000 Gent | info[at]hsbassebeek.be.