HS Bassebeek

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing voor ieder lid van vzw Hondenschool Bassebeek en werd goedgekeurd op de vergadering van de
Raad van Bestuur van 9 april 2018 en vervangt alle voorgaande versies.

Gehoorzaamheidsprogramma

 • Het gehoorzaamheidsprogramma bestaat uit de reeksen Puppyklas, A, B, C en D
 • Overgang naar een hogere reeks
  – Overgang van puppyklas naar de A-reeks wordt beslist door de instructeurs van de puppyklas of zodra de hond de leeftijd van 6 maand bereikt
  – Overgang van A- naar B-reeks of van B- naar C-reeks wordt bepaald door te slagen op één (1) overgangsproef.
  – Indien twee (2) geleiders met de hond trainen moet elke geleiders slagen op één (1) overgangsproef.
  – Overgang van C- naar D-reeks wordt enkel toegelaten na het slagen in de socialisatietest en het behalen van het officiële gehoorzaamheidsbrevet (brevet) van KKUSH (Koninklijk Kynologische Unie Sint-Hubertus.
 • Kandidaat leden krijgen tijdens een opvangmoment (details op de website) meer informatie over het gehoorzaamheidsprogramma en krijgen hierna de mogelijkheid om twee (2) gratis proeflessen te volgen; geldig voor één hond en één geleider.

Lidmaatschap, lidgeld en leden

 • Bij inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement.
 • Het lidmaatschap is geldig voor één (1) jaar.
 • Lidgelden kunnen niet teruggevorderd worden.
 • Een lid betaalt het volledige lidmaatschap en kan hiervoor als geleider met één (1) hond actief deelnemen aan de lessen.
 • Een lid als tweede geleider van dezelfde hond betaalt slechts de helft van het lidmaatschap.
 • Instructeurs van hondenschool Bassebeek betalen geen lidgeld.
 • Alle leden en alle instructeurs worden aanzien als ‘gewone’ leden en hebben bijgevolg geen stemrecht op de Algemene Vergadering.
 • Enkel bestuurders en ‘effectieve’ leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering; zie de Statuten.
 • Een geleider moet minstens de leeftijd bereikt hebben van 12 jaar voor honden met schofthoogte tot 35 cm en 14 jaar voor grotere honden; dit op voorwaarde dat de minderjarige geleider op elk moment de hond meester kan blijven. De instructeur(s) zullen hierover objectief oordelen en kunnen beslissen de minderjarige deelname aan de lessen te weigeren als blijkt dat de veiligheid in het gedrang kan komen.
 • Voor geleiders tot en met de leeftijd van 14 jaar dient voor de eerste lessen een begeleidende volwassene aanwezig te zijn.
 • Met uitzondering van het initiële opvangmoment worden niet-leden niet toegelaten op het terrein; dit omwille van de verzekering; zie verder ‘Verzekering’.
 • Vóór aanvang van de allereerste (proef)les en bij elke hernieuwing van het lidmaatschap is het voorleggen van het vaccinatieboekje van de hond verplicht.

Lessen

 • Vóór aanvang van de les toon de geleider zijn lidkaart (beschikbaar aan de ingang) aan de instructeur van zijn/haar groep.
 • De geleiders volgen de instructies van de instructeur(s) en dit volgens hun eigen fysieke mogelijkheden.
 • Een les wordt beperkt tot één (1) hond per geleider; iedere geleider moet lid zijn.
 • Tijdens één en dezelfde les mag de hond niet van geleider wisselen.
 • Loopse teven worden gedurende vier (4) weken de toegang tot het terrein ontzegd.
 • Tijdens de les is roken of vapen en het gebruik van alcohol verboden. Vermijd het gebruik van de mobiele telefoon.
 • Leden onder invloed van alcohol of drugs worden de toegang tot het terrein ontzegt.
 • De hond blijft altijd aangelijnd; behalve zoals aangegeven door de instructeur in functie van de les.
 • Ieder geleider blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond en moet de hond te allen tijde meester blijven.
 • De geleider moet inzicht hebben over eventuele mogelijke gevaarlijke situaties. De instructeur kan hieromtrent tussenkomen en richtlijnen geven voor een vlot en veilig verloopt tijdens de lessen.
 • De geleider dient op elk moment het nodige gezond verstand aan de dag te brengen om de oefening tijdig te staken bij nakend gevaar.
 • Het gebruik van een pinketting, africhtingshalsband (bv. Teletakt) of enig ander hulpmiddel dat de hond kan pijnigen of schaden is niet toegelaten.
 • Leden van anderne hondenscholen aangesloten bij KKUSH kunnen deelnemen aan de lessen van de C-reeks van Hondenschool Bassebeek in de aanloop tot en ter voorbereiding van het behalen van het brevet.
 • Leden van vreemde hondenscholen, aangesloten bij KKUSH, die het Brevet behaald hebben kunnen op verzoek en na voorleggen van het Brevet een gastles in de D-klas meevolgen.

De hond

 • Het vaccinatieboekje van de hond moet in orde volgens de geldende diergeneeskundige regels. Dit boekje kan ter controle opgevraagd worden. Blijkt dit niet in orde te zijn dan zal de hond niet langer toegelaten worden tot de les en de terreinen.
 • Een puppy wordt toegelaten tot de puppyklas zodra de hond alle vaccinaties heeft gekregen.
 • De geleider dient de instructeur op de hoogte te brengen betreffende afwijkende conditie, gezondheid en mogelijke gebreken van de hond.
 • Een hond die ziek (al dan niet besmettelijk) is of gewond is wordt niet toegelaten tot de les en de terreinen.

Verzekering

 • Instructeurs noch bestuur kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld in geval van ongeval of incident waarbij geleider of hond betrokken raken op het terrein.
 • De verzekering van HSBassebeek dekt uitsluitend lichamelijk letsel van zijn leden, veroorzaakt door ongevallen op het terrein tijdens de lessen.
 • Honden zijn niet verzekerd.
 • Het is ten stelligste aangeraden om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor geleider en hond af te sluiten (familiale verzekering).

Algemeen

 • Geleiders die geen respect tonen tegenover dier, persoon of materiaal zullen hierover aangesproken worden en kunnen bij herhaling het lidmaatschap ontnomen worden.
 • Elk agressief gedrag, tegenover mensen, tegenover de eigen hond of andere honden wordt geweerd, en kan leiden tot ontnemen van het lidmaatschap.
 • Er wordt niet gediscrimineerd; niet naar mensen toe noch naar honden toe.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd (hond/geleider) of ras.
 • Hondenpoep wordt onmiddellijk opgeruimd; zowel op weg naar als op het terrein, en in de onmiddellijke omgeving van HSBassebeek.
 • De naam “Hondenschool Bassebeek” of “HSBassebeek” gebruiken tijdens deelname aan elke actie, manifestatie of evenement dat los staat van HSBassebeek kan enkel na schriftelijke toelating door het bestuur.
 • Leden zijn akkoord dat hun foto op de site www.hsbassebeek.com of op de Facebook pagina van HSBassebeek kan voorkomen.
 • Het huishoudelijk reglement kan zonder opgave van reden op ieder moment door de vzw worden aangepast. De leden kunnen op elk moment het reglement (dit document) downloaden van de site www.hsbassebeek.com.